Decumul gaat over een beter bestuur voor Brussel

De stemming over de integrale decumul vond een ruime meerderheid in het Brussels Parlement, maar niet in de Nederlandse taalgroep. Dit betekent dat de decumul voorlopig niet doorgaat. Verschillende opiniemakers, ook Bruzz, gingen mee in de framing dat de Franstalige meerderheid decumul zou willen opleggen aan de Nederlandstalige minderheid en dat het hier om een ‘communautair’ dossier zou gaan. Het ‘communautariseren’ van dossiers is in de Belgische politiek een gekende truuk om een inhoudelijke discussie uit de weg te gaan. 

Als mede-indiener van het voorstel ben ik het hier niet mee eens. Als het over echte communautaire dossiers gaat, waar de rechten van de Nederlandstaligen in Brussel in het geding zijn, deinzen wij van sp.a er niet voor terug om, in overleg met de andere partijen, de Nederlandstalige blokkeringspositie te gebruiken. Maar dit ís geen communautair dossier. Ik zou graag het debat over decumul terugvoeren naar wat volgens mij de kern van de zaak is: een beter bestuur voor Brussel.

Het is natuurlijk geen toeval dat de breuklijn tussen de partijen in de Nederlandstalige taalgroep verloopt tussen sp.a en Groen, die beide intern zelf al een decumul doorvoerden, en partijen die dit (nog) niet deden. De bevolking vraagt, terecht, dat politici die worden verkozen en betaald voor een functie, deze ook met al hun energie, aandacht en tijd uitvoeren. Ik denk en hoop dat de beweging naar een meer sobere en transparante politiek is ingezet en ik hoop dat we hier, over de partijgrenzen heen, samen werk van kunnen maken. 

Maar voor ons gaat het belang van decumul verder. Sp.a heeft, intussen bijna 10 jaar geleden, een duidelijke visie op Brussel naar voor gebracht. Wij vinden dat de uitdagingen voor onze stad vlak van de groeiende armoede, luchtvervuiling, stadvlucht of de mobiliteitsknoop het best op Brussels niveau worden aangepakt. Dit vereist een slagkrachtige Brusselse regering en een sterk Brussels Parlement, die zich niet laten blokkeren door lokale belangen. Een correcte taakverdeling tussen een sterk gewest en de gemeenten, die volgens de Wet ondergeschikte besturen zijn, vereist een duidelijke scheiding tussen de functies van gewestelijk minister of volksvertegenwoordiger enerzijds en lokaal bestuurder anderzijds. Enkel een integrale decumul kan hiervoor zorgen.  

Wij willen als sp.a niet enkel een toekomstvisie over Brussel naar voor brengen. Wij willen ook via concrete maatregelen vooruitgang boeken. Decumul is zo’n stap in de goede richting. En dat is ook onze boodschap aan onze Nederlandstalige collega’s in het Parlement: walk your talk. Wij stellen vast dat heel wat Vlaamse partijen lippendienst belijden aan een beter, meer gecentraliseerd bestuur voor Brussel, maar als er echt gestemd moet worden koudwatervrees vertonen.

Wij hebben begrip voor de moeilijke situatie waarin sommige van onze collega’s zich bevinden. Met de gemeenteraads- en gewestverkiezingen in aantocht betekent decumul voor sommigen en andere carrièreplanning en de druk van sommige nationale partijhoofdkwartieren is reëel. Wij hopen echter dat alle partijen die het goed voorhebben met Brussel, ongeacht hun taalrol, zich over deze bezwaren kunnen zetten en samen met ons kiezen voor een beter, transparanter en sterker bestuur voor onze stad.

Contacteer ons
Jef Van Damme fractieleider sp.a Brussels parlement, sp.a fractie BHG – RVG
Jef Van Damme fractieleider sp.a Brussels parlement, sp.a fractie BHG – RVG
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel