Eindelijk een huisvestingstoelage

Fouad Ahidar is blij dat de ordonnantie die een veralgemeende huisvestingstoelage invoert in Brussel eindelijk is goedgekeurd

Brussels parlementslid en voorzitter van de commissie Huisvesting in het Brussels Parlement Fouad Ahidar (sp.a) is blij met de uitbreiding van de huisvestingstoelage. Mensen in financiële moeilijkheden die op een wachtlijst staan voor een sociale woning krijgen voortaan gemakkelijker een toelage om een huis of appartement te huren op de privémarkt. Op die manier verhoogt de koopkracht van mensen in moeilijkheden.

In Brussel wachten 40.000 mensen op een sociale woning. Dat kan niet op korte termijn worden opgelost. Met de nieuwe regeling kunnen meer mensen een beroep doen op een huisvestingstoelage dan bij het systeem dat in de vorige legislatuur, met sp.a in de oppositie op poten werd gezet. Dit komt ook de koopkracht van de gezinnen ten goede. 

“Ik werk nu 15 jaar rond problemen die te maken hebben met huisvesting. Al 15 jaar zoek ik naar oplossingen om het tekort aan sociale woningen op te lossen. Al in 2009 stelde ik voor om een toelage te geven aan alle gezinnen die meer dan vijf jaar wachten op een sociale woning. Ik stelde ook voor om de huisvestingstoelage ook te geven aan mensen die op de wachtlijst staan voor een gemeentelijke woning. De huurtoelage die onder de vorige legislatuur (met sp.a in de oppositie) in voege trad, was een flop. De voorwaarden om een toelage te krijgen, waren zo strikt en de procedures zo ingewikkeld, dat amper 43 gezinnen een huurtoelage kregen”, legt Fouad Ahidar uit.

De nieuwe ordonnantie vereenvoudigt de voorwaarden. Op die manier kunnen zoveel mogelijk mensen in moeilijkheden er gebruik van maken. Voordien bedroeg de huurtoelage 100 euro per maand, vanaf nu is dat 160 euro. Dat bedrag kan opgetrokken worden met maximum 60 euro per maand. Het kan ook verdubbeld worden voor alleenstaanden die iemand ten laste hebben en voor eenoudergezinnen.

Fouad Ahidar: “Als voorzitter van de commissie Huisvesting ben ik trots dat we dit hebben kunnen realiseren en dat meer mensen een huisvestingstoelage krijgen.”

Daar waar vroeger enkel mensen met een inkomen lager dan het leefloon in aanmerking kwamen, komen vanaf nu kandidaat-huurders met zes prioriteitspunten, mensen die het slachtoffer zijn van familiaal geweld, mensen met een handicap, daklozen en mensen die in een onaangepaste woning wonen die de laatste zes maanden niet is aangepast, in aanmerking.

“De bouw en renovatie van sociale woningen gaat traag”, legt Fouad Ahidar uit. “Dat mag geen reden zijn om mensen aan hun lot over te laten. Wij kunnen niet accepteren dat Brusselaars in mensonwaardige omstandigheden leven alleen maar omdat er in het verleden verkeerde politieke keuzes zijn gemaakt. Zolang de overheid de vraag naar betaalbare woningen niet kan inwilligen, moet er een budget voorzien worden om mensen in redelijke omstandigheden te laten wonen. Als voorzitter van de commissie is deze nieuwe ordonnantie een stap in de goede richting. Ik blijf waken over de uitvoering ervan en ga elk jaar een evaluatie eisen.”

Contacteer ons
Fouad Ahidar Brussels volksvertegenwoordiger sp.a en voorzitter commissie Huisvesting Brussels Parlement, sp.a fractie BHG – RVG
Fouad Ahidar Brussels volksvertegenwoordiger sp.a en voorzitter commissie Huisvesting Brussels Parlement, sp.a fractie BHG – RVG
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel